Introductie ‘Actief voor Water

Een nieuwe naam in het rijtje politieke partijen die meedoet aan de Waterschapsverkiezingen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Wie zijn de initiatiefnemers? Gerard Meuwese uit Alkmaar en Jacob Avis uit Hoorn. Beiden hebben uitgebreide kennis van het politieke wereldje.  De een vanuit zijn diverse juridische functies bij overheden. O.a. wethouder in Schagen. De ander vanwege zijn ervaring in het bedrijfsleven, waarbij hij veel moest overleggen met gemeentes en provincie. Beiden hebben in het Waterschap al twee periodes deelgenomen aan het bestuur, maar voor een andere partij. Zij hebben een brede blik op het belangrijke werk dat er in de waterschappen wordt gedaan. Dit willen zij helpen in goede banen te leiden waarbij zij op enkele dingen in het bijzonder letten.

Prioriteit voor de kerntaken zoals;

* Bescherming van het werkgebied tegen zee-, rivier- en hemelwater, zorg voor dijken en waterkeringen.

* Goede zorg voor schoon en veilig oppervlaktewater.

* Kosteneffectieve inzet van mensen en middelen.

* Transitie van gebruik traditionele energie naar schone, ’nieuwe’ energie. Zelfstandig en, waar mogelijk, onafhankelijk van externe energiebronnen en/of leveranciers.         

* Stoppen met het geven van subsidies en lenen van geld aan bedrijven.

* Terugbrengen van gedelegeerde bevoegdheden van het DB, terug naar het Algemeen Bestuur. Om zodoende meer inzicht en tijdig informatie te verkrijgen over die zaken die nu door het DB worden afgehandeld.

* Doorontwikkelen van  terugwinning van grondstoffen uit de rioolzuiveringsinstallaties & slibdrogers.

* Meer inzet voor het verwijderen van medicijnresten uit het rioolwater en een eerlijke kostenverdeling voor onderzoeken voor alle waterschappen.

* AvW wil ook met nadruk voortzetting van het kwijtscheldingsbeleid waterschap belastingen.

* En dat allemaal met een beoogde minimale stijging van de lasten voor burgers en bedrijven. Dat moet kunnen o.a. door het stoppen met niet tot  de basistaken behorende zaken zoals het verstrekken van goedkope leningen aan het bedrijfsleven. 

* AvW staat voor een sober en deskundig beleid dat niet meer kost dan strikt noodzakelijk.