Algemeen

Het Waterschap is een overheidsinstelling met een begrensde, functionele taak.

Kerntaken:

– beschermen tegen overstromingen

– zorg voor voldoende en schoon oppervlaktewater

– een optimale waterzuivering (rioolwater)

– beheer nog van een aantal wegen*.

(*in overdracht naar gemeenten)

PROGRAMMAPUNTEN VOOR DE

PERIODE 2023 – 2027

1. Focus op de primaire waterschapstaken

AvW is van mening dat het waterschap zich in hoofdzaak moet beperken tot de in de Waterschapswet omschreven taken. Voor deze taken heffen wij de waterschapsbelastingen.  Bij de voorbereiding en uitvoering van deze taken moet constante aandacht zijn voor de omgeving en flora en fauna.                                             

Op dit moment heeft het waterschap ook andere taken op zich opgenomen. Zoals: het Waterinnovatie Fonds waaruit goedkope leningen kunnen worden verstrekt aan het bedrijfsleven voor het ontwikkelen van innovatieve producten. Nog onlangs werd een subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier opgericht. Op grond van deze regeling kunnen gemeenten subsidie aanvragen bij het Waterschap. Dit soort activiteiten vallen niet onder de kerntaken. De klimaatveranderingen vergen van de overheid extra maatregelen en activiteiten. Van de waterschappen wordt door de rijksoverheid steeds meer verwacht. Wij zijn van mening dat het rijk daarvoor extra financiële middelen moet inzetten.

    2. Droge voeten

Voorkomen van overstromingen: de veiligheid van bewoners en dieren staan hierbij voorop.  Daar waar nodig worden dijken en kades verhoogd en versterkt. Belangrijk vinden wij dat het waterschap voldoende maatregelen treft, in samenwerking met andere overheden, om de gevolgen van clusterbuien te voorkomen en indien nodig te bestrijden.

     3. Schoon water

Het waterschap neemt voldoende maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Hierbij aandacht voor de flora en fauna in het water. Het voorkomen dat gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater komen. Inperking van bedrijfslozingen en vuilwaterafvoer.

 

      4.  Waterzuivering

Het waterschap bevordert dat medicijnresten , landbouwgifresten en micro-plastics bij de waterzuivering zoveel als mogelijk uit het water wordt gehaald. Daarnaast bevordert het waterschap de zwemkwaliteit.                     

Bij vervanging van waterzuiveringsinstallaties deze modulair maken volgens de nieuwste technieken en zodanig dat (deels)aanpassen verder vergroenen eenvoudig mogelijk is.          Experimenten voor deze zuivering zouden uit een nationaal fonds gefinancierd moeten worden.     

Het is tegenover onze, regionale, belastingbetalers niet eerlijk dat zij deze kosten moeten dragen terwijl de andere waterschappen ook van de eventuele resultaten profiteren. Overigens geldt dat ook voor andere innovatieve projecten.

      5.  Duurzaam waterbeheer

De klimaatveranderingen en als gevolg daarvan temperatuurstijgingen zijn funest voor mens en dier.  Rioolwater kan een belangrijke leverancier van grondstoffen en energie zijn. Het waterschap zal hiervoor blijvende aandacht hebben.                                                            Goede wateropvang en vorming van reserves voor periodes van (grote) droogte  en als opvang van overvloedige neerslag.                                   

Veilige dijken/waterkeringen en geen woningen op dijken die daarvoor niet geschikt zijn.      AvW bepleit dat het waterschap in overleg met de natuurorganisaties een integraal actieprogramma duinrellen vaststelt.                                   

AvW is van mening dat de lokale overheden in ons werkgebied intensief moeten samenwerken om nieuwbouwwijken  klimaatbestendig te bebouwen en zoveel mogelijk te vergroenen.

      6.  Sobere bedrijfsvoering

 AvW wil de financiële situatie van het waterschap verbeteren. Daarom willen wij dat het waterschap een sober doch verantwoord beleid voert gericht op in hoofdzaak de kerntaken. Gelet op de economische ontwikkelingen is de kans groot dat de schuldenlast van het waterschap zich verder zal ontwikkelen. Het schuldenplafond mag niet meer stijgen en schuldverlaging moet een prioriteit worden.               

Huidige schuldenpositie is te hoog.

 

      7.   Een open overheidsinstelling.                                                                                                                                                             

AvW zal zich de komende periode extra inzetten voor meer openheid en inspraak. Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan binnen het waterschap. Veel bevoegdheden van het algemeen bestuur zijn gedelegeerd aan het dagelijks bestuur. AvW is van mening dat het dagelijks bestuur in onvoldoende mate het algemeen bestuur in staat stelt de controlerende taak uit voeren. Noodzakelijke informatie wordt niet altijd spontaan verstrekt. Dat moet veranderen. Het nieuw te kiezen Algemeen Bestuur zal de delegatiebesluiten aan het dagelijks bestuur moeten heroverwegen.

    8.  Belastingheffing                                             

Hiervoor gelden wettelijke bepalingen/beperkingen. AvW heeft als uitgangspunt dat de vervuiler moet betalen. AvW is voorstander van een zo ruim mogelijk kwijtscheldingsbeleid

 

     9.  Legesheffing                                                                                                                       

Per jaar ontvangt het waterschap duizenden aanvragen om ontheffing en/of vergunning voor allerlei voorzieningen. De hoogte van de hiervoor verschuldigde leges zijn sedert 2013 niet aangepast. Ondanks het feit dat wij bij meerdere begrotingsbehandeling om een verhoging van deze leges hebben verzocht. De leges moeten dus meer in overeenstemming worden gebracht met de voor het behandelen van diverse aanvragen.

     10. Alternatieve energiebronnen

AvW is voorstander van het zoveel mogelijk zelf voorzien in de energiebehoeften van het waterschap. Het reeds ingezette beleid zoals het plaatsen van zonnepanelen, blijven wij ondersteunen. Kritisch zijn wij met betrekking tot het plaatsen van grote en hoge windmolens.           

AvW heeft een ruime blik op transitie van de energieproductie. Wij kijken zo ruim mogelijk naar alternatieve, groene energie productie. Zowel energieproductie als ook energieopslag.                             

11. Jongerengroep

AvW gaat bij het begin van deze periode een werkgroep opzetten voor jongeren. Deze groep gaat i.s.m. de verkozen bestuurders, brainstormen over allerlei zaken waar je als bestuurder bij een waterschap mee te maken krijgt. Wij gaan luisteren naar hun visie en ideeën, hun kritiek en wat zij vinden..

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Indien u vindt dat er iets niet goed gaat of beter kan;

Goede ideeën hebt of bent u ‘(ervarings)deskundige’ en u heeft een idee voor verbetering;  

Zijn er klachten over of bij de uitvoering van “werken” van het Waterschap;

Is er een punt dat niet in ons programma staat maar waarover u met meerdere mensen andere ideeën heeft;

MAIL ONS DAN:  bureau@actiefvoorwater.nl   Wij nemen dan contact met u op.